​Dr Peter Morgan

​Dr Peter Morgan

Peter 在 2003 年畢業於英國格拉斯哥大學,不久即前往香港,把三隻貓和希臘陸龜留給其父母照顧,並於 2005 年 2 月加入大圍珍禽異獸及寵物醫院的團隊。他喜歡診治各種不同的動物品種,但其最喜愛的當然是龜。目前,他正在攻讀 Advanced Veterinary Practice 的皇家學院證書課程,盼望可以完成動物醫學的指定證書。工作以外, Peter 喜歡照顧及陪伴兒子 Max 玩耍,以及騎單輪車─他曾代表香港參加單輪車曲棍球比賽和 10,000 米的獨輪車比賽。

    LinkedIn

The Vets

Dr ​Katriona Bradley

BVMS MRCVS
Veterinary Director

​Dr Gail Cochrane

BVMS MRCVS
Managing Director

​Dr Peter Morgan

BVMS MRCVS
Senior Veterinarian

​Dr. Zoltan Szabo

Dr Med Vet, Dipl ABVP (ECM) GP Cert (ExAP), MRCVS
Senior Veterinarian, Registered Specialist

Dr Keanu Lin

BVMS
Assoicate Veterinarian

​Dr Phillip Cheung

BVMS, Associate Veterinarian

Dr Edith Shum

BVSc MRCVS
Associate Veterinarian

Dr Victor Poon

BVSc
Associate Veterinarian