​Mrs Chan

​Mrs Chan

Mrs. Chan 於 2005 年 5 月開始為我們工作,她是在醫院任職最長的員工之一,她一直陪伴著醫院成長,親身經歷團隊日漸增大,醫院愈加忙碌的日子。 Mrs. Chan 表示很喜歡在這裡工作,因為這裡的人都很友善,大家都願意互相幫忙,相處融洽。她育有一子一女。

    LinkedIn

The Kennel Assistants

​Mrs Chan

Kennel Assistant

​Ivy

Kennel Assistant

Yin

Kennel Assistant

Kuen

Kennel Assistant